PROGRAM

ČASOVÝ PLÁN

9- 9.45 registrace a káva

9.45- 10 zahájení

10-12.50 Dopolední blok přednášek

10- 10.30 přednáška 1: Marie Gottfriedová

10.30- 11 přednáška 2: Bořivoj Brdička

11- 11.20 coffee break

11.20- 11.50 přednáška 3: Sedláček, Radostný

11.50-12.20 přednáška 4: Tomáš Zatloukal

12.20-12.50 přednáška 5: Zbyněk Němec

12.50- 13.50 oběd

13.50- 16.25 odpolední blok paralelních přednášek

13.50- 14.20 Matouš Bořkovec/ Miroslav Staněk

14.30- 15 Hana Chalušová/ Lukáš Šlehofer a Dagmar Škorpíková

15 – 15.15 coffee break

15.15- 15.45 Václav Víška

15.55- 16.25 Škorpíková a Musílková

16.35- 17.05  Lukáš Šlehofer

17.05-17.15 Závěreční ukončení programu

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

 

10 – 10.30

Mgr. Marie Gottfriedová: Škola dnes – jaká by měla být?

Žijeme ve světě, který se rychle mění. Přicházejí nové impulsy, které lidi nutí posouvat se dál, přemýšlet jinak, vykročit ze zajetých stereotypů.

Umí na tyto proměny společnosti a světa reagovat škola? Dokáže škola rozpoznat, v čem právě dnes spočívá její smysl? Umí škola pracovat se svými žáky tak, aby jim pomohla nalézt jejich místo v životě? Dokáže škola vybavit své žáky důležitými životními dovednostmi, aby si věděli rady a nebyli ztraceni?

 

10.30- 11

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.: Učitel21

Vývoj světa, který je významně ovlivňován technologickým pokrokem, vyvolává potřebu modifikovat výukové cíle tak, aby se absolventi našich škol dokázali snadněji uplatnit nejen na trhu práce, ale i v běžném občanském životě. Budeme-li se snažit tento vývoj sledovat, dospějeme k nutnosti inovovat celý náš školský systém. Hlavní podmínkou úspěchu ale není vybavování škol technologiemi, je to příprava učitelů. Podívejme se společně na to, co by mělo být naším cílem – tedy, jaké kompetence bude náš učitel v blízké budoucnosti potřebovat.

 

11.20- 11.50

Mgr. et MgA. Martin Sedláček, Mgr. Lukáš Radostný: Vědomá práce s emocemi ve školním prostředí

Tématem semináře je představení základních principů vědomé práce s emocemi v prostředí školy. Účastníci jsou seznámeni se vzdělávacím programem Emoční sebeobrana pro učitele®, a základními principy zvládání emočně náročných situacích objevujících se v komunikaci s žáky, rodiči i kolegy. Účastníci získají základní přehled o dovednostech pro zdravé zpracovávání emocí a podrobněji se seznámí s jednou technikou vědomé práce s emocemi na základě vlastního výběru.

 

11.50-12.20

Mgr. Tomáš Zatloukal: Na učitelích záleží – Učitel jako klíčový faktor ovlivňující vzdělávací výsledky žáků na pozadí mezinárodních i národních šetření ČŠI.

Příspěvek se zaměří na metodiku hodnocení práce učitele s využitím dat z inspekční činnosti i mezinárodních šetření realizovaných ČŠI.

12.20- 12.50

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.: Kompetence asistenta pedagoga a úskalí jeho spolupráce s učitelem

 

Příspěvek pojednává o potřebě konkrétního vymezení kompetencí asistentů pedagoga ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k široké škále možných uplatnění pedagogických asistentů, jejichž činnost může být velmi rozmanitá, jsou kompetence vymezeny především negativně – primárně je tedy věnována pozornost činnostem, které by asistent pedagoga vykonávat neměl a které by měly zůstávat v náplni práce samotného učitele.  O zkušenosti z praxe i o poznatky z výzkumů se pak opírají další dílčí doporučení v oblasti spolupráce asistenta pedagoga s učitelem.

Hodinová dotace: 30 min.

 

13.50- 14.20

Miroslav Staněk:  (Přírodovědná) Bádání s ICT? Ano, ale…

Anotace: Úvaha nad tématem proč a jak (ne)používat ICT ve výuce (zejm. přírodních věd) a výchově. Uvedení odstrašujících příkladů implementace technologií do běžného života lidí a škol. Zamyšlení se nad limity badatelsky orientované výuky přírodních věd s podporou počítačů. Role vlastní empirické zkušenosti v poznávacím procesu žáka. Jak ICT využít k výuce (přírodních věd) tak, aby díky virtuální a rozšířené realitě žáci neztratili kontakt s realitou „reálnou“? Kdy se z cesty stává cíl? Kdy se ze sluhy stává pán?

13.50-14.20

Učitel naživo  Matouš Bořkovec)

Představte si, že jste učitelem na úplném začátku své kariéry. Třicet, možná čtyřicet let budete každý den hluboce ovlivňovat několik generací dětí a mladých lidí. Co potřebujete k tomu, aby vaše práce dávala smysl vám i žákům? Jaké typy přípravy, motivace a výcviku z vás udělají člověka, kterému žáci důvěřují a s radostí se u něj učí? Intenzivní program Učitel naživo jsme postavili kolem těchto otázek a po pilotním ročníku máme první odpovědi.

 

14.30-15

PhDr. Lukáš Šlehofer, Mgr. Dagmar Škorpíková: „ALTernativa pro čtyřletá gymnázia“

Seznámíme vás s nastavením projektu ALT na gymnáziu Na Zatlance a jeho specifiky. Jedná se o atypicky postavenou výuku pro čtyřleté obecně zaměřené gymnázium, kde klasické předměty do jisté části byly sloučeny a daly prostor vzniknout předmětům jiným a netradičním. Prostor bude i na dotazy z pléna.

 

15.15- 15.45

Mgr. Václav Víška, Ph.D.: Důraz na formativní hodnocení v současné škole.

Cílem tématu je demonstrovat potřebnost a nezbytnost formativního hodnocení v současné české škole. Ukazuje se, že tradiční forma hodnocení není pro rozvoj žáka a jeho myšlení dostačující. V rámci workshopu bude demonstrováno několik technik, které se v rámci formativního hodnocení dají využít v současné škole napříč jednotlivými stupni. Půjde zejména o tyto techniky: Pendletonova pravidla pro hodnocení, Hodnocení typu Sandwich, Earning conversation.

 

15.55- 16.25

Mgr. Dagmar Škorpíková: „CLIL v prostředí gymnázia“

Je vůbec možné CLIL používat na 4-letém gymnáziu? Má to pro žáky a jejich učitele úskalí? Je možné v jazyce pracovat i pokud jím studenti nevládnout perfektně? Mohu jako neodborník jazykář připravit kvalitní podklady pro své kolegy odborníky? Na tyto otázky a mnohé jiné je zaměřen tento příspěvek, který bude především zaměřen na praktickou stránku CLIL metody ve školním prostředí a na osobní zkušenosti s jejím zaváděním.

Hodinová dotace: 30 min.

 

16.35- 17.05

PhDr. Lukáš Šlehofer: Jak efektivně pracovat s motivací dětí

V rámci příspěvku se zaměříme na fenomén motivace při výuce. Vysvětlíme rozdíly ve fungování vnější a vnitřní motivace, ozřejmíme riziko spirály vnější motivace. Zamyslíme se nad tím, co děti potřebují, aby podávaly dobré výkony, a jak se motivace dítěte mění s jeho psychologickým vývojem. Dotkneme se problému vyvažování svobody a odpovědnosti dětí při výuce a zohledňování individuálních osobnostních rysů dítěte.