VYSTUPUJÍCÍ

Ing. et Mgr. Miroslav Staněk, Ph.D.

Zabývá se hledáním různých způsobů implementace ICT do výuky (zejm. na poli tzv. interaktivní výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání).

V reflexi své dosavadní zkušenosti s vyučováním na ZŠ, SŠ i VŠ se snaží věnovat filosofickým otázkám metodologie, noetiky a (meta)fyziky. Sleduje, jakým způsobem se v žákovské mysli rodí percepce (přírodních) zákonitostí. Klade důraz na empirickou zkušenost poznávajícího. Sleduje, jak žáci nahlížejí a chápou přírodní fenomény a zabývá se tím, kterak se jejich chápání v posledních desetiletí proměňuje. Neustále se ptá (a učí žáky ptát se) z jakých (často mylných) předpokladů v poznávání vycházíme, kde začíná a kde končí oblast našich poznávací jistot, jak vytyčit hranice „vědeckosti“, z jakých „zdrojů“ při učení o světě čerpat a jakých „autorit“ se v poznávacím procesu dovolávat. Zajímají jej také otázky etické reflexe soudobého vzdělávání pomocí ICT. Zde se zabývá zejm. fenomény tzv. digitální demence, digitálního barbarství (a obecně změnám hodnotového systému společnosti v reakci na probíhající vědeckotechnickou informační revoluci).

Neustále se učí, kterak učit učitele, že mají děti naučit samostatně se učit. Propaguje znovuobnovení školního předmětu Přírodozpyt, jehož staré učebnice vášnivě sbírá a čte. Přemýšlí nad tím, jak se v neustále měnícím se světě mění i lidská zkušenost s ním. Snaží se v historii pedagogiky, vědy a techniky nalézt pochopení současnosti i poučení pro budoucnost.

 

Mgr. Tomáš Zatloukal 

Mgr. Tomáš Zatloukal je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD, v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi. Aktivně hovoří anglicky.
Bořivoj Brdička

 

Dlouholetý propagátor vzdělávacích technologií a duchovní otec Učitelského spomocníka Portálu RVP (http://spomocnik.rvp.cz) působící na KITTV UK Praha, PedF, (http://it.pedf.cuni.cz).

Marie Gottfriedová
Marie Gottfriedová je ředitelkou Základní školy Trmice od roku 2005. Do školy nastoupila po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 1999. Ve městě Trmice je již od roku 2002 členkou zastupitelstva města. Škola v Trmicích se hlásí k principům inkluzivního vzdělávání. Vzdělávají se na ní děti romské, děti cizinců, děti z majoritní společnosti, stejně tak děti z ekonomicky slabých rodin a děti z dobře situovaného zázemí. Škola je otevřená všem dětem. Marie Gottfriedová obdržela za své úsilí v prosazování inkluzivního vzdělávání cenu Alice Garrigue Masarykové. Cena je udělovaná Velvyslanectvím USA v Praze za přínos lidským právům, demokratickým hodnotám, sociální spravedlnosti a otevřené občanské společnosti.

 

Mgr. Lukáš Radostný, Mgr. et MgA. Martin Sedláček 

Lukáš Radostný je spoluautorem konceptu Emoční sebeobrany a podílí se na lektorování jednotlivých workshopů. Má desetileté zkušenosti v oblasti vzdělávání pedagogů. V současné době se kromě lektorování seminářů věnuje individuálnímu koučování, soukromé terapeutické praxi a vedení skupinových cvičení zaměřených na rozvíjení tělesné všímavosti a zdravého kontaktu s procesy, které v těle probíhají.

Martin Sedláček je spoluautorem konceptu Emoční sebeobrany a podílí se na lektorování jednotlivých workshopů. Přednáší psychologii na pražské DAMU a má soukromou terapeutickou praxi. Působí jako lektor a kouč v oblasti vzdělávání dospělých. Současně vede společnost Impropact, zaměřenou na integraci technik divadelní práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Motto: Udělejte si z emocí své spojence!

Součástí učitelské každodennosti jsou situace, které provází různé druhy emocí. Praxe ukazuje, že nad emocemi příjemnými mají v běžném provozu navrch spíše emoce nepříjemné, jako je bezmoc, frustrace, vztek a další. Pokud takové emoce ignorujeme a nedokážeme s nimi ani vědomě pracovat, postupem času nás přivedou k syndromu vyhoření nebo se o pozornost přihlásí například formou psychosomatického onemocnění.

Cílem prezentace je představení konceptu Emoční sebeobrany pro učitele jako souboru principů umožňujících bezpečné zpracování emocí, které každodenní interakce s žáky, kolegy i rodiči přináší. Tyto principy jsou základem akreditovaného vzdělávacího programu, který rozvíjí schopnosti nastavovat a udržovat hranice, budovat a rozvíjet autoritu, pracovat s agresivitou, využívat asertivních technik, pečovat o své psychické zdroje a udržovat si duševní rovnováhu.

 

Matouš Bořkovec, Učitel naživo

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Protože si myslím, že Učitel naživo odvážně vykročil do neprozkoumaných vod, má dobře promyšlené, čeho, jak a proč chce dosáhnout a dokázal nadchnout a spojit velké množství osobností českého vzdělávání. Věřím, že tento projekt má velkou šanci opravdu pomoct nastávajícím učitelům i dětem ve školách, aby byla jejich společná práce zábavným objevováním a ne mučivou nudou a povinností. Chci být u toho.

Co mi dělá radost?

Když se podaří, že jsme s dětmi ve škole na jedné lodi, učíme se od sebe a zápasíme spolu převážně intelektuálně. Když to, co jsem včera viděl černě, vidím dneska mnohem světlejší. Když saxofon hraje naplno a podaří se ten pravej chraplák. Když se člověk mírně bojí a překoná to. Když si ze sebe Afghánec v horách dělá legraci úplně stejným způsobem jako Čech v pražské hospodě.

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

 

Absolvent magisterského studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2008). Doktorský studijní program speciální pedagogika ukončil tamtéž v roce 2014 obhajobou disertační práce zaměřené na charakteristiku kompetencí asistentů pedagoga.  V současné době přednáší  na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK.  Pro o.p.s. Nová škola lektoruje kurzy zaměřené na práci asistentů pedagoga a spolupráci mezi asistenty a učiteli. Je spoluautorem monografie „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ (Pedagogická fakulta UK, 2014) a hlavním autorem monografie „Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním“ (Nová škola o.p.s., 2014). Je také spoluautorem webu www.asistentpedagoga.cz.